Svenska 1 2 3

svenska på nätet

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Home Läsa Att läsa skönlitteratur 2. Modell för bokanalys

2. Modell för bokanalys

Skicka sidan Skriv ut

Tillbaka till föregående avsnitt

Här är en modell för hur man kan analysera böcker på B-kursen i svenska. Den kan även fungera för kortare texter, som noveller eller utdrag ur romaner.

Försök besvara följande frågor. En del frågor kommer inte gå att besvara. Resonera i så fall om varför det inte går. Använd dig av litteraturhistorisk information om den bok du läser.

Presentationen av din analys kan göras muntligt eller skriftligt. Diskutera med din lärare om vad som är lämpligast för just dig.

Om du skriver din bokanalys är det viktigt att du skriver texten så att den går att läsa utan att man behöver läsa frågorna i den här analysmodellen.

 

1. VAD BERÄTTAS?

a) Redogör kort för den konkreta handlingen i boken (den så kallade fabeln).

 

b) Lyft fram de centrala problemen (konflikter/motsättningar) som tas upp i boken.

 

c) Fundera över de viktigaste personerna. Vad har de för egenskaper? Hur förändras de under

berättelsens gång, och varför förändras de?

 

d) Vad anser du att berättelsens budskap är? Varför anser du det, och hur kommer det budskapet fram i boken?

 

2. HUR BERÄTTAS DET?

a) Berättarperspektiv: Vem berättar? Är det en av personerna i berättelsen, en person som står utanför själva huvudhandlingen, eller en allvetande berättare? Påverkar berättarperspektivet din upplevelse av berättelsen? I så fall hur?

 

b) I vilken ordning berättas saker och ting? Är dispositionen kronologisk (från början till slut) eller omkastad på något sätt (t ex att vi får reda på slutet redan i början)? Påverkar dispositionen din upplevelse av berättelsen? I så fall hur?

 

c) Hur är texten skriven? Fundera över ordval, meningsbyggnad och stil. Finns det några viktigare metaforer, allegorier eller symboler i berättelsen? Vad står de för? Används ironi eller liknande medel? I så fall, hur?


3. VARFÖR BERÄTTAS DET?

a) Samtiden: Innehåller boken några spår av den tid och det samhälle den tillkom i? Vad i så fall? Hur pass centralt är det för boken?

 

b) Författaren: Innehåller boken några inslag som kan ha med författaren som person att göra (t ex sådant som är självupplevt, eller viktiga frågor som författaren engagerade sig i)? Vad i så fall? Hur pass centralt är det för boken?

 

c) Genretillhörighet och litterär epoktillhörighet: Utifrån vad du har hittat, diskutera vilken slags genre boken tillhör och varför. Ta också ställning till i vilken mån den verkar vara en bra representant för den litterära epok den anses tillhöra.

 

d) Har den här texten någon betydelse idag, eller är den fullkomligt ointressant att läsa? Fundera för det första på om texten engagerar dig och varför. En text som engagerar dig är naturligtvis aktuell att läsa. En andra möjlighet kan vara att texten är en föregångare till böcker/filmer/tv-serier som finns idag, antingen innehållsmässigt eller formmässigt. Slutligen kan en text också vara historiskt viktig, på så sätt att den får oss att förstå hur människor från en annan tid/plats levde, tänkte och kände.

Förklaring av centrala begrepp

Exempel på analys av novell

Övningsuppgifter

Senast uppdaterad 2010-01-09 21:22