Svenska 1 2 3

svenska på nätet

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Home Skriva Utredande text 1. Vetenskaplig text

1. Vetenskaplig text

Skicka sidan Skriv ut

Vad är vetenskaplig text?

Vetenskaplig text är en form av faktatext. Den vetenskapliga textens syfte är tt utreda en sakfråga, dvs försöka identifiera eller analysera ett problem av något slag och komma med förslag på vad problemet beror på eller vad som kan/bör göras åt problemet.

Var förekommer vetenskaplig text?

Den vanligaste vetenskapliga texten är den vetenskapliga uppsatsen, som förekommer på universitetsnivå. En motsvarighet på högskolor är examensarbetet. Inom den icke-akademiska världen förekommer rapporter, som svarar mot dessa vetenskapliga texter. I skolans värld kan projektarbete, fördjupningsarbeten andra självständiga arbeten betraktas som enklare vetenskapliga texter. En essä är också en enklare form av vetenskaplig text.

Varför ska man behärska vetenskaplig text?

Vetenskaplig text är viktigt att kunna om man ska läsa på högskola/universitet, eftersom man ska skriva sådana texter där. Om du har kunskap om hur vetenskaplig text är uppbyggd kan du också lättare ta till dig vetenskaplig text och får en bättre möjlighet att granska sådana texter kritiskt.

Hur är en vetenskaplig text uppbyggd?

En vetenskaplig text har en mycket klar och tydlig, vissa skulle säga övertydlig, struktur. Grundstrukturen är tredelad: den har en inledningsdel, en avhandlingsdel och en avslutningsdel. I varje del ingår ett antal olika saker:

1. Inledningsdelen

a) Försättsblad

b) Sammanfattning

c) Innehållsförteckning

d) Inledning

e) Syfte och frågeställningar

f) Metod, material och avgränsning

g) Bakgrund/tidigare forskning

2. Avhandlingsdelen

a) Resultatredovisning

b) Diskussion av resultatet

3. Avslutningsdelen

a) Avslutande diskussion/slutsatser

b) Källförteckning

c) Bilagor

Varför är den uppbyggd på det sättet?

En vetenskaplig text är oerhört tydlig för att den ska hålla för en kritisk granskning. Därför finns dessa olika delar med, för att det ska vara enkelt för din läsare att se vad du har gjort, hur du har arbetat och hur du har tänkt angående resultatet av ditt arbete.