Svenska 1 2 3

svenska på nätet

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Home Skriva Utredande text 2. Hur ska jag gå tillväga för att skriva en vetenskaplig text?

2. Hur ska jag gå tillväga för att skriva en vetenskaplig text?

Skicka sidan Skriv ut

När du arbetar med att göra en vetenskapligt text är det viktigt att du arbetar regelbundet och disciplinerat med texten. Följande arbetsgång är en standardarbetsgång som är bra att följa:

1. Idé

Det första steget, och ofta det svåraste, är att komma på en idé om vad du vill skriva om. Det är bra att redan nu fundera både över ämne och syfte, alltså vad du vill ta reda på.

2. Kolla material

Ibland har du en idé, ibland flera. För att testa om dina idéer är genomförbara måste du leta efter material som du kan använda i din undersökning. Det kan t ex vara böcker, artiklar, internetsidor, personer som kan intervjuas.

3. Avgränsa och formulera frågor

Det vanligaste misstaget folk gör när de ska göra ett vetenskapligt arbete är att de försöker göra för mycket. Du måste avgränsa ditt ämne så mycket det går för att arbetet ska vara realistiskt genomförbart.

Det finns två sätt att avgränsa ditt ämne. Det ena är genom att ställa frågor som du sedan försöker besvara genom din undersökning. Att ställa frågor är överhuvudtaget ett måste för att din text ska bli analytisk. Om du inte formulerar några frågor som du försöker besvara blir din text beskrivande istället för analytisk.

Istället för frågor kan man ha en hypotes i ett vetenskapligt arbete. En hypotes är ett antagande om vad man tror att man kommer att få för resultat av undersökningen.

Det andra sättet att avgränsa ditt arbete är genom att avgränsa materialet. Använd inte allt som finns om ditt ämne, utan gör ett urval, t ex efter tid eller typ av material.

Om du lyckas göra en ordentlig avgränsning av material och formulerar precisa frågor som du kan besvara med det material du har, så har du egentligen redan gjort halva arbetet.

4. Metod

Nu är det dags för dig att bestämma dig för din metod, alltså hur du ska arbeta med materialet för att få svar på dina frågor.

Formulera din metod. Fundera över och motivera materialet.

Skriv ner dina tankar om ditt arbete i en promemoria (PM) som du visar för din lärare/handledare.

5. Arbetsfas

Först nu kommer själva arbetsfasen, då du arbetar med materialet och söker svar på de frågor du har formulerat. Var noggrann med att anteckna varifrån du får informationen, så att du kan göra ordentliga källhänvisningar.

Under arbetets gång kan det vara bra att låta din handledare läsa delar av det du skrivit, så att du kan få feedback på det om det behövs.

6. Avslutning

Sista steget är att skriva ihop din avslutning, där du sammanfattar vad du kommit fram till. Se till att återknyta till ditt syfte och dina frågeställningar. Har du fått svar på dina frågor? Varför/varför inte?

7. Granskning

Kolla av att du har ordentlig källförteckning, innehållsförteckning och ett försättsblad. Kolla igenom dina källhänvisningar så att de är korrekta.