Diverse

Satsanalys

Om man vill analysera en mening måste man känna till begrepp som subjekt, predikat och objekt. Ett predikat är satsanalysens motstycke till det som i ordklasserna kallas för verb. Det är till fördel om man även känner till satsdelar som konjunktioner, eftersom dessa binder ihop flera satser till en mening. Denna artikel går igenom tre fundamentala steg i sats- eller meningsanalys och tillämpar den på meningen: ”Jag har så länge sökt efter ett jobb, att jag inte vet vad jag ska göra mer.”

Det finns en speciell sida för de som vill lära sig mer om ämnet.

Steg för att genomföra en satsanalys

  • 1: Börja med att räkna hur många satser det finns i meningen. Det kan man göra genom att räkna konjunktioner eller genom att räkna antal predikat. Vi kommer att använda den andra metoden här.
  • 2.a: Räkna konjunktioner: i meningen ovan är ”att” och ”vad” konjunktioner. Antalet satser kommer att vara antalet konjunktioner plus ett. Så vi har alltså tre satser i meningen ovan.
  • 2.b: Fråga efter predikatet: Detta är verbet, som kan vara ett sammansatt verbtempus, eller ett självständigt ord. I meningen ovan är predikaten ”har sökt”, ”vet”, och ”ska göra”. Antalet predikat är lika många som satserna själva.
  • 3: Para ihop varje predikat med ett subjekt. I meningen ovan är subjekten ”jag”, ”jag” och återigen, ”jag”.
  • 4: Ta ut objekten i satserna: I detta fall har vi ett prepositionsobjekt ”efter ett jobb” i den första satsen, och den andra satsens objekt är den tredje satsen själv (som påbörjas med ”vad”).

Mellanfacit: Vi har tagit ut följande ord i analysen:

Jag har sökt efter ett jobb, att jag inte vet vad jag ska göra. Det är ett tidsadverbial, ”så länge”, en negation, ”inte”, och ett tidsadverbial till som fattas, ”mer”. Efter detta har alla meningens ord tilldelats en grupp i den grammatiska analysen.